از این دستگاه، جهت کنترل برق اتاق ها استفاده می شود.