شرایط ارائه خدمات:

  • مرکز خدمات، قطعات معیوب را در صورت امکان تعمیر و در صورت لزوم تعویض می‌کند.

مواردی که باعث عدم ارائه خدمات پس از فروش می‌شود:

  • عدم هماهنگی سریال و یا مخدوش بودن برچسب ها و یا هولوگرام بر روی کارت و یا دستگاه‌ها.
  • آسیب فیزیکی، استفاده ناصحیح و عیوب ناشی از نوسانات برق، ریختن مایعات و مواد شیمیایی، ضربه، شکستگی و هرگونه دستکاری و تعمیر خارج از شعب خدماتی رسمی که توسط شرکت اعلام گردیده است.