از طریق این دستگاه، ثبت اطلاعات کارت های اتاق ها انجام می پذیرد