جهت مدیریت و کنترل اتاق ها و همچنین تهیه گزارش ترددها در تمامی بخش ها، مورد استفاده قرار می گیرد.