برخلاف باور عموم ، دلیل نام گذاری این قفل ها به قفل های ضد سرقت ،ماهیت خود قفل نیست. ساختار این قفل و ضخامت ورق های داخلی که نسبت به قفل معمولی بیشتر است باعث میشود این قفل تحمل وزن بالاتری داشته و روی درب های ضد سرقت عملکرد خوبی داشته باشد.