دارای تاییدیه مرکز تحقیقات ایران و آتش نشانی، دارای گواهینامه UL. همچنین در این فنر، از روغن ضد حریق استفاده شده است.